فراخوان گردهمایی اعضای کانون در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳