فروغ فرخزاد، شاعر معاصر و فعال فرهنگ فمنیسنم، زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران