فراخوان ویژه اسپیس ایکس (توئیتر) کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳