برنامه ۶۰۲ رادیو هفتگی بشریت

برنامه ششصد و دوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه 03 فوریه 2023 گزارش هفتگی نقض حقوق هنر و‌هنرمندان: پریا ترابی نوای نای ( حکومت اوین – سروده ای از مانی): طیبه نجاتیان دانستنی ها و شنیدنی ها ( سرزمینی خشکیده): مرضیه علی کرمی گزارش هفتگی نقض حقوق محیط زیست: منصوره عسگری …

ادامه‌ی مطلب