اطلاعیه 1572 کمیته دفاع از محیط زیست با موضوع فاجعه ای بنام مالچ پاشی