برنامه ۶۱۸ رادیو بشریت

برنامه ششصد و هجدهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه 25 می 2024 گزارش هفتگی نقض حقوق زنان: مرضیه علی کرمی شگفتی های ایران زمین( جزایر ایران در خلیج فارس- جزیره هندورابی ): فرشته خیام الحسینی گزارش هفتگی نقض حقوق پیروان سایر ادیان ( بخش اول) :طاهره خطی دیزآبادی دانستنی ها و …

ادامه‌ی مطلب