دریچه ای رو به اگاهی وضعیت محیط زیست در ایران (جنگل و حیوانات) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۴ /۲۷

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : وضعیت محیط زیست در ایران (جنگل  و حیوانات) میهمانان برنامه : خانم اعظم بهرامی  کارشناس و روزنامه نگار حوزه محیط زیست و اقای کاوه شیخ محمدی فعال حقوق بشر و فعال در زمینه دفاع از محیط زیست و با اجرای خانم مریم مرادی

%d bloggers like this: