گزارش صوتی کمیته آموزش و پژوهش به مناسبت ۲۰۰ امین شماره ی نشریه ماهنامه بشریت ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸

این نشست ویژه از سوی کمیته آموزش و پژوهش به مناسبت ۲۰۰ امین شماره ی نشریه ماهنامه بشریت ، روز یکشنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ – ساعت ۱۵ بوقت اروپا – با حضور مسئولین محترم نمایندگی ها و کمیته های تخصصی کانون دفاع از حقوق بشر در اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش برگزار گردید . موضوع مورد بحث شامل ارائه پیشنهادات و نظرات پیرامون چگونگی افزایش کیفیت و محتوای ماهنامه بشریت بود که با مدیریت بانو شبنم رضاوند ( مسئول محترم ماهنامه بشریت ) به همراه تبادل نظر با حاضرین در جلسه انجام گردید . علاقمندان میتوانند از لینکهای ذیل ، موضوع مورد نظر در این جلسه ویژه را شنوا باشند :

جلسه ویژه ماهنامه بشریت به مناسبت ۲۰۰ مین نشریه بشریت با مدیریت شبنم رضاوند (شرح وظایف ماهنامه)