فیلم؛ کارگران به یک دزد: گمشو ما رو رھا کن

روز پنجشنبە بعد از حضور فرمانده سپاه و دانشجویان بسیجی، نماینده شوش هم برای شو تبلیغاتی با خودیهای نظام به فرمانداری رفت با اینحال نتوانستند صدای اعتراض کارگران را خاموش کنند. شعارھای کارگران ھفت تپە ھمە برنامەھا برای انحراف اعتراضات را مختل کرد.

کارگران هفت تپه علیە او شعار میدھند: گمشو ما رو رھا کن!

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.