گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی ) ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸

 

این نشست روز پنجشنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸  ساعت ۱۵ بوقت اروپا با حضور مسئولین و اعضای فعال کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و جمعی از میهمانان در اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش برگزار گردید . علاقمندان میتوانند از لینکهای ذیل ، موضوع مورد نظر در این جلسه را شنوا باشند :  آشنایی با منشور، اساسنامه، اهداف و فعالیتهای کانون ، تاریخچه حقوق بشر و سیر تحول آن ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، آشنایی با معاهدات بین المللی و کنوانسیونهایی که به امضای ایران رسیده است ، آشنائی با کمیسیون، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ، فعال حقوق بشر کیست ؟ نقض حقوق بشر چیست ؟

  سالار قربانی  : تاریخچه حقوق بشر و سیر تحول آن ، اعلامیه جهانی حقوق بشر 

 نسیم بهاری : آشنایی با معاهدات بین المللی و کنوانسیونهایی که به امضای ایران رسیده است

 پارسا پرویزی : آشنائی با کمیسیون، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر

آزاد بهرامی  : فعال حقوق بشر کیست ؟ نقض حقوق بشر چیست ؟