ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

آرام رضازاده به اتهام ارتباط با یک حزب کردی بازداشت شده.

37.یاسر گلی فعال دانشجویی به اتهام سیاسی بازداشت شده است.

 

محکومین به زندان:

1.لقمان مهری اهل سقز ، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی و ارتباط با حزب کمونیست کارگری به 5 سال زندان محکوم شده است.

2.افشین محمدی اهل سقز به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به 2 سال زندان محکوم شده است

3.محمد طاهر علی پور، اهل سقز ، به اتهام فعالیتهای مدنی و شرکت در اعتراضات مدنی به 4 سال حبس محکوم شده است.

4.هیمن محمودی اهل اشنونه عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به 2 سال حبس محکوم شده است.

5.علی باسبار اهل بوکان به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان به 3 سال حبس محکوم شده است.

6.سلیمان مینا پاک اهل اشنویه به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران به 2 سال حبس  محکوم شده است.

7.افشین مروتی فرزند محمد متولد 1359 در سقز، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی و ارتباط با احزاب مخالف به یک سال حبس و تبعید به دیواندره محکوم شده است.

8.مادح احمدی اهل سنندج، به اتهام دیدابا سران احزاب مخالف و تبلیغ برضد امنیت داخلی به 5 سال حبس و تبعید به میناب محکوم شده است.

9.محمدصدیق کبودوند مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده "پیام مردم" به اتهام تبلیغ جدایی خواهی به یک سال حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت روزنامه نگاری محکوم شده است.

10.کمال پروینی اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به یک سال حبس محکوم شده است.

11.صابر شادمند اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به یک سال حبس محکوم شده است.

12.جمال عجمی اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به یک سال حبس محکوم شده است.

13.حسین عموزاده اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به یک سال حبس محکوم شده است.

14.فاتح حیرانی اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران به 6 سال حبس شامل 2 سال تعزیری و 4 سال تعلیقی و تبعید به مراغه محکوم شده است.

15.عادل ظفری اهل سقز، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به 2 سال حبس محکوم شده است.

16.رسول رزم اهل مهاباد به اتهام ارتباط با احزاب مخالف به 2 سال حبس و تبعید به نقده محکوم شده است.

17.کاوه رسولی اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با احزاب کردی به 2 سال حبس و تبعید به میاندوآب محکوم شده است.

18.ابراهیم صالحی اهل سقز، به اتهام نگهداری نقشه سیاسی کردستان به یک سال حبس محکوم شده است.

19.حسین محمدی اهل سقز، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی و ارتباط با احزاب مخالف به 3 سال حبس و 80 ضربه  تازیانه محکوم شده است.

 

محکومین تحت تعقیب:

1.رضا امینی اهل مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران به 20 حبس محکوم شده است.

2.هلمت حسن آذر پور اهل مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران به 15 حبس محکوم شده است.

3.عبداله محمدی اهل مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران به 15 حبس محکوم شده است.

 

اعدام شدگان:

1.اسماعیل محمدی اهل بوکان، به اتهام همکاری با حزب کومه له در سال 1382 دستگیر و در 13 شهریور 1384 به دار آویخته شد.

2.محمد پنجوینی به اتهام عضویت در گروه" اگری سور "در سال 1381 دستگیر و زندانی شد و در 13 شهریور 1384 بدار آویخته شد.

3.عزیز خلکانی اهل سردشت، به اتهام شرکت در قتل یک مامور امنیتی ایران، در سال 1375 دستگیر و در 27 آذر 1384 به دار آویخته شد.

4.مسعود شوکه فرزند محمد اهل سردشت، به اتهام شرکت در قتل یک مامور امنیتی ایران، در سال 1375 دستگیر و د ر 11 دی ماه 1384 به دار آویخته شد.

5.صلاح محمودی فرزند ابوبکر اهل سردشت، به اتهام شرکت در قتل یک مامور امنیتی ایران، در سال 1375 دستگیر و در  یکم تیر 1385 به دار آویخته شد.

 

کشته شدگان:

1. کمال اسفرم 24 ساله اهل مهاباد، مشهور به " شوانه سید قادر" در 12 تیرماه 1384

2. حسین عبده بالایی 30 ساله اهل سردشت، در 7 مرداد 1384

3. زانیار آشیان 20 ساله اهل سنندج، در 15 مرداد 1384

4. شیرکو امینی 27 ساله، دانشجو  و اهل مهاباد، در 29 آبان 1385

5.حسین مصلحت فرزند اسماعیل 22 ساله، چوپان روستایی در سردشت،در 22 آذر ماه 1385

6. علی کریم زاده فرزند عمر شهروند اهل ماکو، در 26 بهمن 1384

7. محمد فرزند میزو اهل ماکو، در 26 بهمن 1384

8. برهان فرزند حسن اهل روستای شاتری اطراف ماکو، در 26 بهمن ماه 1384

9. عادل ماکویی اهل روستای جنگه درحومه ماکو،در 26 بهمن 1384

10. بایرم آرسن اهل ماکو، در26 بهمن 1384

11. یوسف کفاشی فرزند اسماعیل اهل ماکو، در 26 بهمن 1384

12.علی حسن پور  اهل روستای بایرم مهاباد، در شهریور 1383

13.فرهمند صادق وزیری اهل سنندج در اواخر سال 1383 در بازداشتگاهی در سلماس

14.فایق رجبی اهل اشنویه، در 20 اسفند ماه 1384در پیرانشهر

15.رئوف جوانمردی 37 ساله اهل روستای ترشیان سردشت، در یک تیرماه 1385

 

زنان محکوم به اعدام و سنگسار:

1.لیمو ابراهیمی زن جوان کارگر اهل روستای دوستعلی مهاباد مظنون به هم دستی با همسر متواریش در قتل جوان متعارض به نامبرده، در زندانی در همدان با خطر اعدام روبرو است.

2.فاطمه آستا،40 ساله اهل بوکان مظنون به شرکت در قتل همسرش، محکوم به اعدام شده و در بوکان زندانی است.

3.نازنین مهاباد 18 ساله دختر کرد ساکن کرج ، متهم به قتل یکی از سه مرد متعارض به خویش است. نامبرده به اعدام محکوم شده و در رجایی شهر کرج زندانی است.

4.ملک قربانی زن جوان کرد اهل نقده به اتهام زنای محصنه ( ارتباط جنسی خارج از روابط زناشویی) به رجم (اعدام از طریق سنگ باران) محکوم شده است. نامبرده در ارومیه زندانی است.

 

شکنجه شدگان و آسیب دیدگان :

1.مصطفی رسول نیا جوان 20 ساله اهل مهاباد به اتهام شرکت در قتل یک افسر ایرانی درجریان حوداث پس قتل شوانه قادری در مهاباد دستگیر شده بود, دربازداشتگاه مورد شکنجه وآزادجسمی قرار گرفت.

2.رضا فرجیان اهل بانه که مضنون به شرکت در سرقت از بانک شده بود، پس از آنکه در اثر شکنجه شدید نیروهای دایره اعتراف گیری پلیس از ناحیه هردو دست کاملا" فلج گردید، بی گناهی وی توسط اداره آگاهی نیروی پلیس ثابت شد.

3.سامان کریمی جوان 19 ساله اهل بانه که معلول گفتاری و شنوایی هست به اتهام سرقت مورد شکنجه دایره اعتراف گیری نیروی پلیس قرار گرفت و به 6 ماه حبس و 80 ضربه تازیانه محکوم شد.

 

قبلی

برگشت

بعدی