ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . عدالت احمدی نژاد یا دفاع از مافیا                                                        گلزار                                        3
2 . رنجنامه یک زندانی سیاسی ؟                                                              علیرضا کرمی خیرآبادی                5
3 . نامه استاد بازنشسته دانشگاه تهران به رئيس دانشگاه تهران                     غلامرضا خسروشاهي                  6
4 . نامه یک زندانی ترک به مانا نیستانی                                                    خلیل رئیسی فرد                           7
4 . کارنامه یکساله احمدی نژاد در خصوص حقوق بشر در ایران                     محمدعلی مقامی                          8
5 . دستور خامنه ای برای فروش شرکتهای دولتی                                         عمار حسینی                              10
6 . تجهیز نظام برای سرکوب مردم                                                             نگین پوردلیر                             11
7 . خودی و غير خودی،                                                                          تنظیم: خلیل رئیسی فرد                 12
8 . نامه سرگشاده رئیسRMMK به دادستان تهران                                    تنظیم: سیما پژوهی                     13
9 . صدها کرد در ایران زندانی اند                      گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان                     14
10 . مبارزه با مفاسد اقتصادي!!!؟                                                             الهه آریانپور                            20

در هر 6 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: خلیل رئیسی فرد

 پشت جلد: الهه آریانپور

برگشت