ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

بایگانی


مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

August 2004  Nr. 65

بعد از تائید مجلس هفتم توسط امام زمان!!!؟

کشف جدیدی توسط نماینده تهران انجام شد!؟

 فضل الله موسوی، نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى گفت در آيات و روايات زيادی، عدد ۷ يا مضربى از آن نظير۷۰ يا۷۰۰ مشاهده مى شود و در اين عدد راز و حکمتی نهفته است.

وی در نطق پيش از دستور خود در مجلس گفت همه خوشبختی ها و بدبختی های بشر با عدد ۷ ارتباط دارد.

 موسوی گفت:

" ما هم مجلس هفتم هستيم، آيا حکمتى در اين مشاهده نمی کنيد ؟

آيا بی حساب و کتاب است، يا برای ما پيامی در پی دارد ؟ "

متوجه می شویم که رژیم برای بقا خود به امام زمان ! و راز و رمزها هم متوسل شده و بدیهی است که این روش هم تا چند روز دیگر بیشتر دوام ندارد و پس از آن قاعدتاً احتیاج به رمل و اسطرلاب خواهد داشت .

وای از مکر این جماعت ملا                         روشنک خوشاب

 

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی