گزارش اماری سه ماهه نقض حقوق کار وکارگر فروردین واردیبهشت وخرداد ماه ١۴٠٠

تنظیم جدول و نمودار : آذر ارحمی مورد موضوع ردیف 193 اخبار عمومی 1 11 اخراج وتعدیل نیرو 2 140 تجمعات 3 134 حوادث 4   کشته 5   زخمی 6   ایمنی کار 7 7 بیانیه ها ونامه ها 8 23 بازداشت وزندانیان 9 21 کولبران وسوختبران 10   کشته 11   زخمی 12 …

ادامه‌ی مطلب