هیراد پیربداقی، فعال کارگری به ۴ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد