گزارش آماری و تحلیلی اعدام مهرماه ۱۴۰۱

گزارش آماری قتل‌های قانونی، مهر ماه ۱۴۰۱ فرشاد اعرابی آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از 30 خبر که در طول مهر ماه ۱۴۰1 تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، …

ادامه‌ی مطلب