گزارش اعدام آبان ماه ۱۴۰۱

گزارش آماری قتل‌های قانونی، آبان ماه ۱۴۰۱ فرشاد اعرابی آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از 45 خبر که در طول آبان ماه ۱۴۰1 تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، …

ادامه‌ی مطلب