گزارش آماری قتل‌های قانونی، آذر ماه ۱۴۰۱

گزارش آماری قتل‌های قانونی، آذر ماه ۱۴۰۱ فرشاد اعرابی   آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۸۱ خبر که در طول آذر ماه ۱۴۰1 تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر …

ادامه‌ی مطلب