شعارهای اعتراضات سراسری، هفته پنجم، ۲۴ الی ۳۰ مهر ۱۴۰۱