شعارهای اعتراضات سراسری، هفته ششم، ۱ الی ۷ آبان ۱۴۰۱