شعارهای اعتراضات سراسری، هفته هفتم، ۸ الی ۱۴ آبان ۱۴۰۱