گزارش تحلیلی و آماری قتل‌های قانونی اسفندماه ۱۴۰۱

تهیه گزارش و آمار:فرشاد اعرابی آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۲۶ خبر که در طول اسفند ماه ۱۴۰۱ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، …

ادامه‌ی مطلب