شعارهای اعتراضات سراسری، هفته نهم، ۲۲ الی ۲۸ آبان ۱۴۰۱