کلیپ همگام با اعتراض های سراسری ۱۴۰۱ ایران، صدای مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی باشیم