شعارهای اعتراضات سراسری، هفته دوازدهم، ۱۲ الی ۱۸ آذر ۱۴۰۱