اطلاعیه کمیته دفاع از محیط زیست ایران با موضوع گرمترین روز در تاریخ کره زمین