توران میرهادی، فعال حوزه فرهنگ و آموزش نوین کودکان، زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران