نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق زنان و کودکان، زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران