فراخوان ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳