مریم فیروز، فعال سیاسی در حزب توده ایران، زنان تأثیرگذار در تاریخ ایران