گزارش تحلیلی قتل‌های قانونی، آبان ماه ۱۴۰۲

گزارش و نمودار : فرشاد اعرابی آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۸۵ خبر که در طول آبان ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق …

ادامه‌ی مطلب