روشنک نوعدوست، فعال حوزه فرهنگی و حقوق زنان، زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران