صدای زندانیان باشیم، زرتشت احمدی راغب، فعال حقوق بشر، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی