کلیپ صوتی شرح کنوانسیون ورشو و اصلاحیات به موجب یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی بخش اول

با همکاری کمیته آموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : نکیسا افشار و آرش رضاوند
تدوین : ابوالفضل پرویزی