ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . این قصه نیست، حقیقت است. در بند 209 زندان اوین بر من چه گذشت؟                         کیانوش سنجری            3
2 . انسان آزاد، با خبر متولد شد، گذری بر سالی که گذشت، سالنامه ۸۵                             اعتماد مسعود بهنود       8
3 . در حاشیه دومین سمینار سراسری زندانیان سیاسی سابق                                           مرجان افتخاری            11
4 . تفاوت در کجاست؟                                                                                             لاله حسین پور             12
5 . ریشه‌های ترک‌ستیزی در ایران بخش پایانی                                                             حسین عابدینی بیرق      13
6 . نتیجه فروش ملیون ها بشکه نفت توسط مدعیان جانشینی خدا                                      وحید رشادی                15
7 . کودکان کار و بی هویت حاصل کار نماینده خدا در زمین                                               محمدعلی اصلی           16
8 . برده داری مدرن                                                                                                پوریا                         17
9 . همبستگی فرهنگی الزامی برای گذاری عاجل از دیکتاتوری به دمکراسی                       نوید اخگر                  18
10 . قطعنامه 1747 را در مورد ايران                                                                        خلیل رئیسی فرد           18
11 . شرایط زندگی پناهندگان عراقی و مردم عراق                                                         مرجان افتخاری           19
12 . اعتراف و ارشاد برادران ملوان انگلیسی                                                              الهه آریانپور               20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: شهاب سبحانی

 پشت جلد: الهه آریانپور

برگشت