ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 .  بحران سرمایه داری در سال گذشته و تاثیر آن بر زندگی مردم!                              بهرام رحمانی                                                             3

2 .        در اهمیت منشور حقوق بشر                                                                    منیره برادران                                                             10

3 . 13   فرمان!؟                                                                                              اکرم سلیمانی                                                              11

4 . تحلیلی بر اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی                                                         امیرافشین حیدری                                                        12

5 . محمد مدیر  شانه چی درگذشت                                                                          نشریه انقلاب اسلامی در هجرت                                     14

6 . علم بهتر است یا ثروت و یا ... ؟                                                                        ماه منیر اصانلو                                                         15

7 . برای فقرا هر شب، شب "یلدا" ست                                                                      صدیقه جعفری                                                          16

8 . ایران و ایرانی ، از زبان کلنل محمد تقی خان پسیان                                                  نگین پوردلیر                                                           17

9 . وضعیت روزنامه نگاران در سال گذشته                                                                مژگان کردقره چلو                                                   18

10. ارسال چاقوي زنجان به نوار غزه                                                                        نگین پوردلیر                                                          20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: ماه منیر اصانلو

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت