گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان فروردین ۱۳۹۶

گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان فروردین 1396

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق هنر منــدان در فروردین ماه ۱۳۹۶

گزارش نقض حقوق هنر منــدان در فروردین ماه 1396

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۲۷ کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو

اطلاعیه 827 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در فروردین ماه ۱۳۹۶

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در فروردین ماه 1396

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی)

شرح کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی
با همکاری کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر محمد گلستانجو – الیه رحمانی
تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش صوتی وتصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس ۹ اپریل ۲۰۱۷

گزارش صوتی وتصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 9 اپریل 2017

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۴ /۲۱

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و ششم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۴/ ۲۱

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان)

ﺁﻳﺎ ﻧﻆﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﻬﻮﺭ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻖ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎﻥ ﻫﻤﺴﻮ و ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ؟
اﻳﺎ اﻫﺪاﻑ ﻧﻆﺎﻡ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺭﺷﺪ و ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮﻭﻱ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟
اﻳﺎ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎ و اﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﻴﻂﻲ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮاﻱ اﻣﻮﺯﺵ ﻓﻜﺮ و ﺧﻼﻗﻴﺖ, اﻳﺠﺎﺩ اﻣﻨﻴﺖ و اﺯاﺩﻱ ﺑﺮاﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮاﻫﻢ ﺁﻭﺭﻧﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﻞ ﻓﺎﺭﻍ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺑﻴﻜﺎﺭ, ﺩﻻﻳﻞ ﻛﺜﺮﺕ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺘﻨﻮﻉ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬﺏ ﺗﻌﺪاﺩ ﺩاﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺮاﻱ ﭼﻴﺴﺖ?
ﭼﺮا ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﻮﺝ ﻋﻆﻴﻤﻲ اﺯ ﻓﺎﺭﻍ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﻣﻮاﺟﻪ اﻳﻢ؟

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۷ اپریل ۲۰۱۷

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ 7 اپریل 2017 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و تنی چند از فعالان حقوق بشر با موضوع روز بین الکللی موسیقی جاز در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند .

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌تان را بنویسید: