Category: منابع گردشگری

خودکار اضافه شده توسط WPeMatico

غار قوری قلعه در اختیار محیط زیست نیست

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان کرمانشاه، با اشاره به اینکه غار قوری قلعه سال ۱۳۸۰ از سوی محیط زیست به عنوان اثرطبیعی ملی به ثبت رسیده، گفت : با این وجود این محدوده در اختیار محیط زیست نیست و کنترل آن به طور کامل از دست ما خارج شده است. فتاحی معاون محیط طبیعی …

ادامه‌ی مطلب