کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی عملکرد دولت ایران در ارتباط با حق داشتن هوای پاک)

ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ, ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺮاﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻮﺭﺩاﺭﻱ اﺯ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﭼﻪ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ؟

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ اﺟﺮاﻳﻲ و اﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ اﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮا ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺰاﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ, ﭼﺮا ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاﻱ اﻳﻦ ﻣﻮاﺭﺩ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪاﺭﺩ. اﻳﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ اﻟﺰاﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻴﺸﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﻤﻴﺮﺳﻴﺪ؟

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمانان برنامه : دکتر زهرا ارزجانی فعال حقوق بشر و ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ و ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ
با اجرای : مریم مرادی
تدوین : صدف غلامی سیاوزان

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

%d bloggers like this: