فیلم؛ ادامه رسوايی روحانی با دروغ های شاخدار

روحانی جدیدا به تنهایی مرزهای دروغ های مفتضحانه در جهان را جابه جا کرد