فیلم/ایران؛ همه جا بنویسید: دشمن ما همینجاست

شعارنویسی گسترده در شهرهای مختلف توسط سربازان شجاع وطن با شعارهای:

«دشمن ما همینجاست»، «جاوید مردم ایران»، «ننگ بر جمهوری اسلامی و خامنه‌ای»، «مرگ بر روسیه»، «مرگ بر خامنه‌ای»

با همبستگی ملی فضای عمومی شهرمان را با شعار‌های اعتراضی علیه حکومت ظلم جمهوری اسلامی از هم اکنون تا سرنگونی در سراسر کشور آغاز می‌کنیم.

سراسر کشور را با شعارهای براندازی آزین‌بندی کنیم و خواب را از چشمان حاکمان جمهوری اسلامی برباییم.