اعتراضات به اصفهان کشیده شد: فیلم: می کشم می کشم…امشب هفتمین شب اعتراضات سراسری به بی‌آبی در استان خوزستان است. در برخی شهرهای دیگر از جمله بهبهان و اصفهان مردم در حمایت از مردم محروم خوزستان به خیابان آمدند.

فیلم زیر: شعار مردم یزدانشهر اصفهان: خوزستان خوزستان حمایتت می‌کنیم/می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت

%d bloggers like this: