سرود شیلیایی آزادی، دانشجویان دانشکده موسیقی دانشگاه تهران