گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در بهمن‌ماه ۱۴۰۱

گزارش آماری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران، بهمن ماه ۱۴۰۱   احسان احمدی‌خواه، داوود لطفی، امیر رضا ولی زاده آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از 134 خبر که در طول بهمن ماه ۱۴۰1 تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران تهیه شده است که از رسانه‌های …

ادامه‌ی مطلب