گزارش آماری قتل‌های قانونی، بهمن ماه ۱۴۰۱

تهیه و تنظیم:فرشاد اعرابی آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۶۲ خبر که در طول بهمن ماه ۱۴۰۱ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، …

ادامه‌ی مطلب