اطلاعیه 952 کمیته دفاع از هنر و هنرمندان در خصوص بی حد و مرز بودن هنر