پوراندخت سلطانی، فعال حوزه فرهنگ و ادب، زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران