گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، مرداد ماه ۱۴۰۲

تهیه کنندگان گزارش و آمار: امیررضا ولی زاده، سعید پورمند، مرجان شعبان نژاد، پویا حسابی، آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از 126 خبر در طول مرداد ماه 1402 تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند …

ادامه‌ی مطلب