روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، گرامیداشت ۱۰ نوامبر