نشریه آزادگی

ماهنامه آزادگی، ارگان سازمانی شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران می‌باشد که زیر نظر مدیرمسئول، صاحب امتیاز و هیئت تحریریه در اول هر ماه چاپ و منتشر می‌گردد. نخستین شماره از مجله در اسفند 1377 در شهر برمن در آلمان منتشر شده است.

شماره جدید

ماهنامه آزادگی – شماره 264

روی جلد آزادگی 264 پشت جلد آزادگی 264 مدیر مسئول و صاحب امتیاز : منوچهر شفائی     Manoochehr Shafaei همکاران : ابراهیم حسینی                                                  Seyed Ebrahim Hosseini سمیه علیمرادی            …

نشریه ازادگی – شماره 256

تصویر روی جلد : نگار کلایی تصویر پشت جلد : نگار کلایی مدیر مسئول و صاحب امتیاز : منوچهر شفائی     Manoochehr Shafaei همکاران : جمشید غلامی سیاوزان         Jamshid Gholami Siavazan سید ابراهیم حسینی             Seyed Ebrahim Hosseini سمیه علیمرادی                    Somayeh Alimoradi …

نشریه ازادگی – شماره 258

تصویر روی جلد : نگار کلایی تصویر پشت جلد : نگار کلایی مدیر مسئول و صاحب امتیاز : منوچهر شفائی     Manoochehr Shafaei همکاران : جمشید غلامی سیاوزان         Jamshid Gholami Siavazan سید ابراهیم حسینی             Seyed Ebrahim Hosseini سمیه علیمرادی                    Somayeh Alimoradi …

نشریه ازادگی – شماره 259

تصویر روی جلد : نگار کلایی تصویر پشت جلد : نگار کلایی مدیر مسئول و صاحب امتیاز : منوچهر شفائی     Manoochehr Shafaei همکاران : جمشید غلامی سیاوزان         Jamshid Gholami Siavazan سید ابراهیم حسینی             Seyed Ebrahim Hosseini سمیه علیمرادی                    Somayeh Alimoradi …

نشریه ازادگی – شماره 261

                                                 مدیر مسئول و صاحب امتیاز: منوچهر شفائی       Manoocher Shafaei  همکاران: سید ابراهیم حسینی                                    …

آرشیو نشریه آزادگی

شماره جدید 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 …