نشریه آزادگی

ماهنامه آزادگی، ارگان سازمانی شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران می‌باشد که زیر نظر مدیرمسئول، صاحب امتیاز و هیئت تحریریه در اول هر ماه چاپ و منتشر می‌گردد. نخستین شماره از مجله در اسفند 1377 در شهر برمن در آلمان منتشر شده است.